Vedtægter

Vedtægter:                                                                                                          August 2020

 1. Foreningens navn er Fanø Gymnastik & Idræt, med hjemsted på Fanø.
 1. Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til gymnastik og idræt, at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke gymnastik og idræt. Derudover er det foreningens formål, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned.

Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og max 7 personer, der alle skal være myndige og vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med henholdsvis 2 og 3 medlemmer.

Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år ad gangen, som afgår 1 hvert år.  Desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, Bestyrelsen kan nedsætte evt. udvalg. Formanden tegner foreningen.

 1. Ordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 1. valg af dirigent og referent
 2. formandens beretning, og hovedsatningsområder for det nye år.
 3. regnskabet fremlægges af kassereren
 4. valg.
  1. valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. valg af suppleanter til bestyrelsen
  3. valg af revisor
  4. valg af revisorsuppleant

5.   indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7        dage før generalforsamlingen.

 1. eventuelt

Her kan ikke foretages afstemninger

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer.

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Beslutning træffes ved simpelt (mere end halvdelen) flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, mens der ved personvalg stemmes om mellem de personer med samme stemmetal. Hvis denne afstemning også giver stemmelighed, trækkes der lod.

 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og kontingentet betales ved indmeldelsen.
 1. Ved misligholdelse af foreningens vedtægter eller de af foreningen benyttede faciliteter, har bestyrelsen eksklusionsmyndigheden.

I tilfælde af, at et medlem ikke deltager aktivt i træningen, ikke tager medansvar for træningen eller ikke følger skik for almindelig god opførsel, kan træneren tildele medlemmet en skriftlig advarsel, som også sendes til bestyrelsen. I gentagelses tilfælde træffer bestyrelsen afgørelse om bortvisning fra træning.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der overtræder vedtægterne, ikke arbejder for foreningens formål eller ikke følger skik for almindelig god opførsel.

 1. Ved opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan ske med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Foreningens aktiver skal tilfalde almennyttige formål, den sidste Generalforsamling afgør hvilke formål.